Wpływ supresji herpes simpleks na występowanie wirusa HIV wśród kobiet w Tanzanii ad 6

Uczestnicy grupy placebo nieznacznie rzadziej zgłaszali seks w zamian za pieniądze lub podarunki niż ci w grupie acyklowiru (24% vs. 27%, iloraz szans dla grupy acyklowir, 1,15, 95% CI, 0,91 do 1,45). Dostosowanie do tych czynników nie miało większego wpływu na stosunek częstości dla grupy acyklowiru (1,06; 95% CI, 0,62 do 1,79, dostosowane do liczby partnerów i 1,05; 95% CI, 0,62 do 1,79, dostosowane dla partnerów z wymianą pieniędzy lub prezenty). Podczas badania na zaplanowanych wizytach kontrolnych stwierdzono sześć epizodów owrzodzenia narządów płciowych lub pęcherzyków w grupie placebo w porównaniu z dziewięcioma epizodami w grupie acyklowiru (iloraz szans dla grupy acyklowirowej 1,69; 95% CI, 0,61 do 4,70). Wśród uczestników z takimi epizodami, HSV wykryto w trzech w grupie placebo i jednej w grupie acyklowiru.
W próbkach płuca szyjkowo-pochwowego analizowanych z losowej próbki 450 uczestników po 6, 12 i 24 miesiącach DNA HSV wykryto w 4,5% próbek w grupie placebo i 4,3% próbek w grupie acyklowiru (iloraz szans dla acyklowiru grupa, 0,98; 95% CI, 0,50 do 1,91). Silniejszy efekt zaobserwowano wśród uczestników z co najmniej 90% przestrzeganiem leczenia w ciągu poprzedzającego 3-miesięcznego okresu (4,9% dla placebo vs. 3,1% dla acyklowiru, iloraz szans dla acyklowiru, 0,63, 95% CI, 0,25 do 1,57).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 5. Tabela 5. Poważne zdarzenia niepożądane. Poważne działania niepożądane udokumentowano u 86 uczestników (10,5%, 42 w grupie placebo i 44 w grupie acyklowiru) (Tabela 5). Najczęstszym ciężkim działaniem niepożądanym była hospitalizacja, głównie z powodu malarii. Jeden uczestnik grupy placebo zmarł z przyczyn związanych z używaniem alkoholu, a jeden uczestnik, który wycofał się z grupy acyklowir, zmarł podczas porodu. Żadne poważne niepożądane zdarzenie nie zostało przypisane acyklowirowi.
Dyskusja
Badania biologiczne i epidemiologiczne wykazały silną synergię między HSV-2 a HIV.8-10,17-20. Jest zatem prawdopodobne, że terapia hamująca HSV może zmniejszyć liczbę przypadków zakażenia HIV. Jednakże nie znaleźliśmy znaczącego wpływu leczenia hydroksymetyną dwa razy na dobę na częstość występowania zakażeń wirusem HIV wśród uczestników naszego badania.
Możliwe wyjaśnienia dotyczące braku działania obejmują przypadek, ograniczone możliwości wykrywania umiarkowanych efektów, uprzedzenia wynikające ze strat w obserwacji oraz nieoptymalne przestrzeganie leczenia, lub reżim acyklowiru (400 mg dwa razy na dobę) może nie być wystarczająco silny, aby w pełni tłumić HSV-2 na poziomie komórkowym, szczególnie jeśli jakakolwiek dawka jest opóźniona.
Uczestnicy tracący czas na obserwację w obu grupach częściej będą młodsi i będą spożywać 10 lub więcej napojów alkoholowych tygodniowo. Oba te czynniki były niezależnymi czynnikami ryzyka zakażenia HIV podczas badania (wyniki nie zostały pokazane). Jest zatem możliwe, że ogólna częstość występowania zakażenia HIV w badaniu była zaniżona i że ta tendencja mogła być nieco większa w grupie acyklowiru. W tym przypadku rzeczywisty współczynnik stopy byłby nieco wyższy, a główne jakościowe wnioski z badania pozostałyby niezmienione.
Było to badanie typu proof-of-concept i wybraliśmy standardowy, hamujący schemat leczenia acyclovirem, który, jak wykazano, wykazuje skuteczność przeciwko wydalaniu HSV podobnemu do tego w przypadku walacyklowiru (500 mg dwa razy na dobę) .21 Zakażenie HSV-2 charakteryzuje się częste reaktywacje subkliniczne, jak również epizody kliniczne22, a ostatnie dowody wskazują, że działa on na poziomie komórkowym, wzmacniając komórki docelowe HIV.23 Uznaliśmy za teoretycznie możliwe, że częściowa supresja HSV-2 może mieć wpływ na ryzyko nabycia wirusa HIV
[podobne: glucosense, strażacka szrot, biały pałac niesięcin ]