Telmisartan, Ramipril lub Both u pacjentów z wysokim ryzykiem zdarzeń naczyniowych ad 5

Więcej pacjentów przerwało stosowanie ramiprylu (w monoterapii lub telmisartanem) z powodu kaszlu lub obrzęku naczynioruchowego, niż z odstawienia samego telmisartanu. W grupie leczenia skojarzonego zwiększona liczba pacjentów przestała przyjmować badany lek z powodu objawów niedociśnienia, omdlenia, biegunki lub upośledzenia czynności nerek w porównaniu z grupami ramiprilu. Ciśnienie krwi, potas i kreatynina
Przed okresem dociekania średnie ciśnienie krwi wynosiło 141,8 / 82,1 mm Hg. Po 6 tygodniach średnie ciśnienie krwi zmniejszyło się o 6,4 / 4,3 mm Hg w grupie ramiprilu, o 7,4 / 5,0 mm Hg w grupie telmisartanu i o 9,8 / 6,3 mm Hg w grupie leczenia skojarzonego. Pacjenci z grupy telmisartanu i grupy z terapią skojarzoną nadal wykazywali nieznacznie niższe wartości ciśnienia krwi w całym okresie badania (średnie zmniejszenie odpowiednio o 0,9 / 0,6 mm Hg i 2,4 / 1,4 mm Hg) niż u pacjentów z grupą ramipril. Liczba pacjentów, którzy mieli podwojenie poziomu kreatyniny była podobna w trzech grupach (159 w grupie ramiprilu, 170 w grupie telmisartanu i 180 w grupie terapii skojarzonej). Liczba pacjentów, u których poziom potasu przekraczał 5,5 mmol na litr, była podobna w grupie ramiprilu (283 pacjentów) i grupie telmisartanu (287 pacjentów), ale liczba była znacznie wyższa w grupie leczenia skojarzonego (480 pacjentów, p <0,001 dla porównania między grupą leczenia skojarzonego a grupą ramipril).
Podstawowe wyniki i śmierć
Rysunek 1. Rysunek 1. Krzywe Kaplana-Meiera dla pierwotnego wyniku w trzech grupach badawczych. Złożony pierwotny wynik był zgonem z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawałem mięśnia sercowego, udarem lub hospitalizacją z powodu niewydolności serca.
Rysunek 2. Rycina 2. Względne ryzyko pierwotnego wyniku i głównego wtórnego wyniku. Pierwotnym złożonym wynikiem była śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego, udar lub hospitalizacja z powodu niewydolności serca. Głównym drugorzędnym wynikiem była zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, który został wykorzystany jako główny wynik w badaniu oceny zapobiegania wypadkom serca (HOPE). 5 Wartość P służy porównaniu z marginesami nie niższymi.
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania pierwotnego wyniku, jego składników i śmierci z dowolnej przyczyny. Pierwotny wynik wystąpił u 1412 pacjentów (16,5%) w grupie ramiprilu, u 1423 pacjentów (16,7%) w grupie telmisartanu iu 1386 pacjentów (16,3%) w grupie leczenia skojarzonego (ryc. oraz ryc. 2 i tabela 3). Górna granica przedziału ufności (1,09) dla względnego ryzyka pierwotnego wyniku w grupie telmisartanu w porównaniu z grupą ramipril była istotnie niższa niż wstępnie zdefiniowana granica bezinnościowa 1,13 (P = 0,004). Jednak dolna granica przedziału ufności (0,94) wskazuje, że telmisartan nie był lepszy od ramiprilu. Drugorzędny wynik – śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego lub udar – wystąpił u 1210 pacjentów (14,1%) w grupie otrzymującej ramipryl iu 1190 pacjentów (13,9%) w grupie telmisartanu (ryzyko względne, 0,99, 95% przedział ufności [ CI], 0,91 do 1,07; P = 0,001 dla nie gorszej jakości)
[przypisy: depiclinic, biosteron cena, gumisiowe przedszkole ]