Symwastatyna z lub bez Ezetymibu w hipercholesterolemii rodzinnej cd

W punkcie wyjściowym uzyskano świadomą zgodę, po której przeprowadzono badania laboratoryjne i ocenę przesiewową tętnicy szyjnej. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Pod koniec okresu docierania, podczas którego wszystkie leki obniżające stężenie lipidów przerwano, rejestrowano wyjściowe pomiary zmiennych lipoproteinowych i grubość błony środkowej. Pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 1: 1, aby otrzymywać codzienną terapię 80 mg symwastatyny z placebo lub z 10 mg ezetymibu. Randomizacja, która opierała się na wygenerowanych komputerowo kodach dostarczanych do centrów klinicznych przez centralną usługę randomizacyjną, została podzielona na straty według centrum klinicznego. Wizyty zaplanowano na dzień 1, w miesiącach i 3, a następnie w odstępach 3-miesięcznych, z pomiarami ultrasonograficznymi zaplanowanymi na wizyty na początku badania oraz na 6, 12, 18 i 24 miesięcy.
Wszyscy autorzy wnieśli wkład do rękopisu i mogą ręczyć za dokładność i kompletność danych. W umowie dotyczącej badań określono, że po zamknięciu bazy danych należy dostarczyć kopię ukończonej bazy danych badań do centrum koordynacyjnego do niezależnej analizy. Autorzy akademiccy mieli pełne i nieograniczone prawa do analizowania, interpretowania i publikowania wyników.
Miary grubości środkowej tętnicy szyjnej
Wszyscy pacjenci przeszli badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych i udowych w celu oceny grubości błony środkowo-nosowej.13 Wykonano powtórne skany w ciągu tygodnia od siebie w punkcie wyjściowym i po 24 miesiącach w celu zmniejszenia jakichkolwiek zmian w pomiarze, w celu zwiększenia mocy statystycznej oraz w celu zachować kontrolę jakości pozyskiwania obrazów. Podczas każdej wizyty wykonano skanowanie z pozyskiwaniem obrazu pod jednym zdefiniowanym kątem odległej ściany sześciu segmentów tętnicy szyjnej: prawej i lewej wspólnej tętnicy szyjnej, rozwidleń tętnic szyjnych i wewnętrznych tętnic szyjnych. Wykonano również skany w trybie B prawej i lewej tętnicy udowej wspólnej. Wszystkie obrazy zostały przesłane do laboratorium rdzenia ultrasonograficznego w Akademickim Centrum Medycznym. Do przetwarzania przechowywanych obrazów wykorzystano standaryzowany sprzęt i procedury operacyjne.
Pierwotny protokół szkoleniowy dla czytników obrazu został zmieniony w kwietniu 2006 roku. Proponowana zmiana polegała na przejściu z jednego obrazu na ekranie do procesu odczytu wielu obrazów (synchronicznego). Obrazy zostały ułożone w elektronicznych folderach, z których każdy zawiera siedem przetasowanych, zamaskowanych punktów czasowych. Zastosowano je do lokalizacji anatomicznej i jakości obrazu, co spowodowało poprawę zmienności czytnika, a także poprawę odchylenia standardowego obserwatora od środka powtarzanych pomiarów (szczegółowe informacje zawiera Dodatek Uzupełniający).
Wyniki badań
Wstępnie zdefiniowanym pierwotnym wynikiem była zmiana w stosunku do linii podstawowej pomiaru ultrasonograficznego grubości środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej tętnicy szyjnej, która została zdefiniowana jako średnia średnich grubości ścian bocznych prawej i lewej tętnic szyjnych wspólnych, żarówek szyjnych i tętnic szyjnych wewnętrznych w dwóch badanych grupach.
Najważniejsze drugorzędne wyniki to odsetek pacjentów z regresją w średniej intima-medialnej tętnicy szyjnej z wartości wyjściowych, odsetek pacjentów z nowymi blaszkami tętnic szyjnych o wartości ponad 1,3 mm, zmiana od wartości wyjściowej w średniej maksymalnej wartości tętnic szyjnych. grubość warstwy intima-mediowej (która została zdefiniowana jako średnia maksymalnej grubości ścian środkowej ściany prawej i lewej wspólnej tętnicy szyjnej, żarówek szyjnych i tętnic szyjnych wewnętrznych) oraz zmiana w stosunku do wartości wyjściowej w średniej średniej intima-medium grubość tętnic szyjnych i tętnic szyjnych wspólnych
[hasła pokrewne: gumisiowe przedszkole, addent, depiclinic ]