Symwastatyna z lub bez Ezetymibu w hipercholesterolemii rodzinnej ad

6,7 Leczenie skojarzone z ezetymibem i statyną powoduje przyrostowe obniżenie poziomu cholesterolu LDL o 12 do 19% .8,9 W tym badaniu staraliśmy się ustalić, czy codzienne podawanie 10 mg ezetymibu w połączeniu z 80 mg symwastatyny może zmniejszyć progresję miażdżycy u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią, co oceniono na podstawie pomiaru grubości błony wewnętrznej naczynia tętniczego. Uzasadnieniem badania pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią jest to, że tacy pacjenci mają znacznie zwiększone ryzyko przedwczesnej choroby wieńcowej10 i zwiększoną szybkość progresji grubości intima-mediany od dzieciństwa.11 W naszym badaniu, zwanym Ezetymibem i symwastatyną w leczeniu hipercholesterolemii Badanie regresji miażdżycowej (ENHANCE), wykorzystaliśmy obrazowanie ultrasonograficzne w trybie B grubości intima-media w tętnicach szyjnych i udowych jako zastępczą miarę do oceny progresji miażdżycy.
Metody
Projekt badania
Nasze prospektywne, randomizowane, podwójnie ślepe, aktywne i porównawcze, wieloośrodkowe badanie zostało zaprojektowane przez badaczy akademickich we współpracy ze sponsorami badań, Merck i Schering-Plough. Baza danych obrazów została wygenerowana i mieściła się w laboratorium Core Echo w Akademickim Centrum Medycznym w Amsterdamie, a baza danych klinicznych była prowadzona przez sponsorów. Wszystkie dane analizowane były niezależnie przez badacza z Wydziału Epidemiologii Klinicznej i Biostatystyki w Akademickim Centrum Medycznym. Chociaż autorzy zezwalają sponsorom na przeglądanie rękopisu, wszystkie analizy danych i interpretacja wyników są wynikami naukowców.
Pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę, a protokół badania został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym ośrodku. Badanie przeprowadzono w 18 ośrodkach ambulatoryjnych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Afryce Południowej, Hiszpanii, Danii, Norwegii, Szwecji i Holandii w okresie od sierpnia 2002 r. Do kwietnia 2006 r. Mężczyźni i kobiety w wieku od 30 do 75 lat kwalifikowali się do udziału w badaniu, jeśli rodzinna hipercholesterolemia została zdiagnozowana przez genotypowanie lub przez spełnienie kryteriów diagnostycznych nakreślonych przez Światową Organizację Zdrowia. 12 Pacjentów zapisano niezależnie od ich wcześniejszego leczenia lekami obniżającymi stężenie lipidów. Nieleczone poziomy cholesterolu LDL musiały wynosić 210 mg na decylitr (5,43 mmol na litr) lub więcej. Pacjenci, którzy otrzymywali leczenie obniżające poziom lipidów i którzy mieli poziom cholesterolu LDL mniejszy niż 210 mg na decylitr w momencie badania przesiewowego, mogli przejść randomizację, jeśli ich poziom cholesterolu LDL wynosił 210 mg na decylitr lub więcej po podaniu placebo. Kropka.
Do głównych kryteriów wykluczenia należały: stenoza wysokiego stopnia lub zamknięcie tętnicy szyjnej, historia endarterektomii tętnic szyjnych lub stentowania tętnic szyjnych, homozygotyczna rodzinna hipercholesterolemia, niewydolność serca typu III lub IV wg NYHA, arytmia serca, dławica piersiowa lub niedawne zdarzenia sercowo-naczyniowe .
Badanie składało się z trzech okresów: fazy badań przesiewowych, pojedynczego ślepego okresu przyjmowania placebo przez okres 6 tygodni oraz okresu podwójnie ślepej próby z zaplanowanym okresem 24 miesięcy
[patrz też: apteka dyżurna stalowa wola, projekt domu niezapominajka, rolko konojady ]