Strata genu supresorowego siatkówki w raku przytarczyc

Raki przytarczyc są złośliwymi nowotworami, które są rzadką, ale często wyniszczającą przyczyną nadczynności przytarczyc1-3. Te złośliwe guzy są zwykle związane z głębszymi klinicznymi objawami nadczynności przytarczyc niż gruczolaki przytarczyc, łagodne guzy klonalne4, które są najczęstszą przyczyną pierwotnej nadczynności przytarczyc. Raki przytarczyczne mogą nawracać się miejscowo lub w przerzutach do regionalnych węzłów chłonnych, płuc, wątroby, trzustki lub kości. Pacjenci z chorobą przerzutową na ogół umierają z powikłań nawracającej hiperkalcemii1-3. Jedynym leczącym leczeniem raka przytarczyc jest en bloc resekcja guza pierwotnego1-3. Nie można jednoznacznie odróżnić raka przytarczyc i gruczolaka od siebie pod nieobecność inwazji nowotworu lub przerzutów5-9. Taka niejednoznaczność może prowadzić do błędów w diagnozie i leczeniu6. Szczegółowe zrozumienie patogenezy molekularnej raka przytarczyc może mieć zatem znaczną wartość kliniczną. W przeciwieństwie do wielu ludzkich nowotworów, w których opisano patogenetyczne uszkodzenia w różnych onkogenach i genach supresorowych nowotworów, nie zaobserwowano żadnych onkogennych nieprawidłowości molekularnych w raku przytarczyc. Jednakże zidentyfikowano jeden onkogen w podgrupie łagodnych gruczolaków przytarczyc: PRAD1 lub cyklinę D1, gen regulujący cykl komórkowy aktywowany przez inwersję chromosomów, która umieszcza go pod wpływem regionu regulatorowego genu parathormonu10,11 . Rozpoznanie roli PRAD1 sugeruje, że inne regulatory cyklu komórkowego mogą być również ważne w patogenezie guzów przytarczyc. Jednym z prawdopodobnych kandydatów jest gatunek supresorowy nowotworów siatkówki (RB), 12, którego normalna aktywność hamująca wzrost zależy od cyklu komórkowego13-15 i którego produkt białkowy może oddziaływać z cykliną D116,17. Inaktywacja genu RB jest zaangażowana w patogenezę wielu ludzkich raków, 12, 18, ale jego potencjalna rola w raku przytarczyc jest nieznana.
Metody
Pacjenci i próbki nowotworów
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki badań utraty alleli RB i barwienia białka RB u pacjentów z nowotworami przytarczyc. Powiązane próbki krwi obwodowej (lub innych próbek nieuszkodzonych) i tkanki przytarczyc uzyskano od pacjentów poddanych operacji pierwotnej nadczynności przytarczyc. Pacjentów zaklasyfikowano jako mających raka przytarczyc (9 pacjentów) lub gruczolaka (21 pacjentów) zgodnie z przyjętymi kryteriami kliniczno-patologicznymi19. Wszyscy pacjenci, u których rozpoznano raka, mieli dowody zarówno inwazji rażącej, jak i odległych przerzutów, z wyjątkiem jednego pacjenta (Pacjent 1, Tabela 1), który miał guz przytarczyc, który był podejrzewany o raka z dwóch powodów: odczuwalna masa szyi i ciężka nadczynność przytarczyc (nefrokalcynoza z zaburzeniami czynności nerek, rozlana osteopenia z obustronnymi złamaniami szyjki kości udowej, objawowa hiperkalcemia i poziom parathormem w surowicy 42 razy normalny), konstelacja nieprawidłowości niezbyt często obserwowana w łagodnej chorobie przytarczyc1,2, 5; a guz miał kilka cech histopatologicznych sugerujących raka – gęstą włóknistą kapsułkę; architektura komórkowa beleczkowa; liczne postaci mitotyczne, w tym nieprawidłowe formy; i możliwa inwazja torebki20,21
[przypisy: structum 500 mg cena, apteka dyżurna stalowa wola, depiclinic ]