Strata genu supresorowego siatkówki w raku przytarczyc czesc 4

Tkanki nieuszkieletne od pięciu z sześciu pacjentów z rakiem przytarczycznym były heterozygotyczne ( informatywne ) w jednym lub więcej polimorficznych loci RB, pozwalając nam określić, czy jeden z alleli RB został utracony w odpowiadających guzach. Wszystkie 11 próbek raka z tych pacjentów wykazało swoistą dla guza utratę jednego allelu RB (Tabela 1). Reprezentatywne wzory alleliczne przedstawiono na rycinie 1. Nie można było analizować genetycznie próbek trzech innych pacjentów z rakiem przytarczyc pod względem genetycznym z powodu degradacji DNA. W przypadku dwóch pacjentów z przerzutowym rakiem przytarczyc (pacjenci 2 i 4) dane genetyczne można było uzyskać, oceniając zarówno pierwotny nowotwór, jak i przerzuty. U każdego pacjenta ten sam allel RB został utracony w pierwotnym guzie iw każdym z przerzutów, co sugeruje, że utrata allelu RB jest zdarzeniem genetycznym, które poprzedza przerzuty w rozwoju raka przytarczyc. DNA z normalnych leukocytów i łagodna torbiel nadnerczy Pacjenta 4 zawierała dwa wyróżniające się allele RB (A1 i A2), ujawnione przy użyciu XbaI RFLP (Figura 1). Jednak każdy z czterech oddzielnych przerzutów raka przytarczyc do płuc nie zawierał allelu A1. Chociaż DNA z zatopionej w parafinie części raka tego pacjenta nie można było zamplifikować ze starterami oligonukleotydowymi XbaI, analiza w locusie RB 1.20 wskazała, że ten sam allel RB został usunięty w guzie pierwotnym i w każdym z przerzutów (dane nie przedstawione).
Niemal każdy pacjent z rakiem przytarczyc w tym badaniu miał przerzuty lub lokalnie inwazyjną chorobę. Jednak pacjent nie miał objawów wznowy po 6 miesiącach od resekcji en bloc guza pierwotnego; rak był silnie podejrzewany na podstawie cech klinicznych i histopatologicznych (patrz rozdział Metody ). W tym raku (ryc. 1) brakowało również jednego allelu RB. Stwierdzenie utraty allelu RB w niemetastatycznym raku przytarczyc świadczy o tym, że to zdarzenie genetyczne występuje stosunkowo wcześnie w patogenezie tych nowotworów.
Z 21 gruczolaków przytarczyc, 19 miało charakter informacyjny w odniesieniu do jednego lub więcej loci polimorficznych RB. W ostrym kontraście z rakiem przytarczyc tylko z tych 19 gruczolaków wykazał alleliczną utratę genu RB (tab. 1). Ten guz (od Pacjenta 21) był związany z prezentacją kliniczno-patologiczną i przebiegiem pooperacyjnym typowym dla gruczolaka przytarczyc (patrz rozdział dotyczący metod) i wydawał się zachowywać funkcję innego allelu RB, jak opisano poniżej i jak pokazano w Tabeli 1.
Barwienie immunohistochemiczne dla białka RB
Wykazując częste delecje klonalne jednego allelu RB w raku przytarczyc, przeanalizowaliśmy niedeleelementowany allel, aby potwierdzić rolę inaktywacji genu RB w przytarczyce przytarczyc. Bezpośrednie podejście genetyczne do scharakteryzowania niedobarwionego allelu RB może ominąć mutacje regulacyjne i jest uciążliwe, ponieważ gen RB obejmuje około 200 kb DNA31. Natomiast metody oceny ekspresji białka RB są czułe i technicznie bardziej możliwe.18,32. W przypadku siatkówczaków brak immunoreaktywnego jądrowego białka RB, odzwierciedlający inaktywację obu alleli RB, jest częstym objawem32.
[podobne: plamienie implantacyjne jak wygląda, rupafin ulotka, addent ]