Śmiertelność i choroby sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 1 i 2 czesc 4

Wyjściową charakterystykę pacjentów z cukrzycą typu przedstawiono w Tabeli 1, a pacjentów z cukrzycą typu 2 przedstawiono w Tabeli 2. Średni wiek przy przyjęciu wynosił 35,3 lat wśród osób z cukrzycą typu i 65,2 lat wśród osób z cukrzycą typu 1. cukrzyca typu 2. Średni poziom hemoglobiny glikowanej wynosił 8,2% (66,0 mmol na mol) u pacjentów z cukrzycą typu i 7,1% (54,5 mmol na mol) u pacjentów z cukrzycą typu 2. Średni czas trwania cukrzycy przed wprowadzeniem do rejestru wynosił 20,0 lat u pacjentów z cukrzycą typu i 5,7 lat u pacjentów z cukrzycą typu 2. Zgodnie z oczekiwaniami historie ostrego zawału mięśnia sercowego, choroby niedokrwiennej serca, udaru, niewydolności serca, amputacji i schyłkowej niewydolności nerek były częstsze wśród pacjentów z cukrzycą niż wśród osób z grupy kontrolnej. Średni czas obserwacji wynosił 11,2 lat u pacjentów z cukrzycą typu i 6,5 lat u pacjentów z cukrzycą typu 2. Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego
Po medianie 15 lat obserwacji średni wyjściowy poziom hemoglobiny glikowanej w momencie początkowego wpisu do rejestru zmienił się z 66,2 na 68,4 mmol na mol u pacjentów z cukrzycą typu i od 60,2 do 56,7 mmol na mol u pacjentów z cukrzycą typu 2 . W obu grupach obserwowano znaczące spadki poziomów lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) i skurczowego ciśnienia krwi, częstości występowania makroalbuminurii oraz częstości przepisywania statyn i leków przeciwnadciśnieniowych. Charakterystyka wyjściowa według okresu rejestracji w rejestrze podana jest w tabelach S2 i S3 w dodatkowym dodatku. Ogólna charakterystyka grupy według okresu oceny kliniki na podstawie wszystkich wizyt w każdym okresie jest przedstawiona w tabelach S4 i S5 w dodatkowym dodatku.
Śmiertelność
Ryc. 1. Ryc. 1. Najważniejsze powikłania sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu i dopasowanymi kontrolami. Kontrolę dopasowano do wieku, płci i powiatu. I słupki reprezentują 95% przedziały ufności.
Tabela 3. Tabela 3. Skorygowane wskaźniki zagrożenia dla wszystkich wyników. Bezwzględna zmiana śmiertelności ogólnej wśród pacjentów z cukrzycą typu w latach 1998-2014 wyniosła -31,4 zgonów (95% przedział ufności [CI], -56.1 do -6,7) na 10 000 osobo-lat. Odpowiednia zmiana wśród dopasowanych kontroli wyniosła -13,9 zgonów (95% CI, -20,1 do -7,7) na 10 000 osobolat (Figura 1A i Tabela S6 w Uzupełniającym dodatku). Wskaźnik umieralności zmniejszył się o 29% w grupie chorych na cukrzycę typu (współczynnik ryzyka, 0,71, 95% CI, 0,66 do 0,78) oraz o 23% w grupie kontrolnej (współczynnik ryzyka, 0,77, 95% CI, 0,72 do 0,83) (tabela 3). Stosunek zagrożeń dla pacjentów z cukrzycą typu w porównaniu z grupą kontrolną wskazywał, że zmiana umieralności ogólnej wśród pacjentów z cukrzycą typu nie różniła się istotnie od zmian w grupie kontrolnej (współczynnik ryzyka, 1,08; 95% CI, 0,99 do 1,18; P = 0,09) (tabela 3).
Rycina 2. Rycina 2. Główne wyniki sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 i dopasowanymi kontrolami. Kontrolę dopasowano do wieku, płci i powiatu. I słupki reprezentują 95% przedziały ufności.
W latach 1998-2014 śmiertelność z przyczyn ogólnych u pacjentów z cukrzycą typu 2 uległa zmianie o -69,6 zgonów (95% CI, -95,9 do -43,2) na 10 000 osobolat (wykres 2A i tabela S7 w dodatkowym dodatku), z względna redukcja liczby zdarzeń w okresie badania 21% (współczynnik ryzyka, 0,79; 95% CI, 0,78 do 0,80) (Tabela 3)
[hasła pokrewne: structum 500 mg cena, addent, plamienie implantacyjne jak wygląda ]