Próba Minocykliny w klinicznie izolowanym zespole stwardnienia rozsianego ad

Pseudotumor cerebri i zespoły nadwrażliwości są rzadkie, ale poważne powikłania, a przebarwienia mogą pojawić się podczas długotrwałego stosowania. Oporność na antybiotyk rzadko wiąże się z terapią minocykliną.6 W jednym niewielkim badaniu klinicznym obejmującym pacjentów ze zwężeniem rzutowo-remisyjnym stwardnienie rozsiane, leczenie minocykliną zmniejszyło średnią liczbę wykrytych zmian za pomocą wzmocnienia gadolinu ( wzmocnienia zmian ) w obrazowaniu rezonansu magnetycznego ( MRI) o 84% w stosunku do liczby obserwowanej podczas okresu docierania (P = 0,03), 7 oraz w innym małym badaniu, 8 całkowita liczba zmian wzmacniających była o 63% mniejsza przy połączonym zastosowaniu octanu glatirameru z minocykliną niż z octan glatirameru plus placebo, chociaż różnica nie była istotna (P = 0,08). Biorąc pod uwagę te wyniki, przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie, aby określić, czy minocyklina zmniejsza ryzyko konwersji z pierwszego klinicznego zdarzenia demielinizacyjnego do stwardnienia rozsianego diagnozowanego na podstawie kryteriów McDonald z 2005 r.9. Metody
Oględziny próbne
Ta próba została przeprowadzona w 12 kanadyjskich klinikach stwardnienia rozsianego; Health Canada i instytucjonalna rada przeglądowa w każdej z uczestniczących stron zapewniły nadzór regulacyjny. Badanie było monitorowane przez niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo. Badanie było sponsorowane przez Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Kanady; sponsor nie miał żadnej roli w przeglądzie ostatecznego planu analizy statystycznej lub szkicu manuskryptu, w interpretacji wyników badań lub w decyzji o przekazaniu rękopisu do publikacji. Badany lek i placebo zakupiono od Apotex. Autorzy gwarantują kompletność i dokładność danych oraz wierność wersji próbnej protokołu, dostępnej wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Zmiany próbne są opisane w tabeli S2 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem.
Uczestnicy
Uczestnicy byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli mieli ukończone 18 lat i 60 lat; wyraził pisemną świadomą zgodę; mieli pojedyncze klinicznie izolowane zdarzenie demielinizacyjne, takie jak zapalenie nerwu wzrokowego lub zespół pnia mózgu, mózgowy, móżdżkowy lub mielopatyczny w ciągu poprzednich 180 dni; i miał co najmniej dwie zmiany o średnicy większej niż 3 mm na MRI T-zależnej mózgu (jedna zmiana musiała być jajowata, okołokomorowa lub infradentorialna – typowa dla choroby demielinizacyjnej). Kluczowymi kryteriami wykluczenia były alternatywne wyjaśnienie zdarzenia, wcześniejsze zdarzenie, które można przypisać demielinizacji, lub diagnozę stwardnienia rozsianego według kryteriów McDonalda z 2005 r.9 Kryteria włączenia i wykluczenia zostały opisane w tabeli S1 w dodatkowym dodatku. Przed rozpoczęciem badania w 2008 r. Kryteria McDonalda z 2005 r. Zostały wykorzystane do zdiagnozowania klinicznie izolowanego zespołu. Rozpoznanie rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego wymaga dowodów, że demielinizacja zapalna wpłynęła na co najmniej dwa obszary ośrodkowego układu nerwowego (tj. Rozsiewanie w kosmosie) i że epizody zapalenia wystąpiły co najmniej dwa razy (tj. Rozsiewanie w czasie). Postępy w zrozumieniu predykcyjnego znaczenia klinicznego zmian demielinizacyjnych na MRI doprowadziły do szybkiej aktualizacji kryteriów diagnostycznych stwardnienia rozsianego
[podobne: addent, structum 500 mg cena, strażacka szrot ]