Próba Minocykliny w klinicznie izolowanym zespole stwardnienia rozsianego ad 9

Obecność więcej niż jednej wzmagającej zmiany w punkcie wyjściowym była czynnikiem zakłócającym w naszej analizie, ale znaczące różnice między grupą minocykliny i grupą placebo utrzymywały się po dostosowaniu do tego odkrycia. Wpływ minocykliny na wyniki MRI w tej próbie był podobny do tego w poprzednich małych próbach w rzutowo-remisyjnym stwardnieniu rozsianym.7,8 Badanie to było krótsze i mniejsze niż inne próby terapii klinicznie izolowanego zespołu (tabele S11, S12 i S13 w dodatkowym dodatku). Po 6 miesiącach, 61,0% uczestników grupy placebo w tym badaniu osiągnęło wynik konwersji na stwardnienie rozsiane na podstawie kryteriów McDonalda z 2005 r., W porównaniu z odsetkami od 60 do 70% w grupach placebo w innych badaniach terapii. w przypadku klinicznie izolowanego zespołu.20-23 W momencie rozpoczęcia tej próby nastąpiła ogólna akceptacja kryteriów McDonalda z 2005 r., które pozwoliły na postawienie diagnozy stwardnienia rozsianego przed drugim nawrotem klinicznym, jeśli zaobserwowano nowe zmiany w obserwacji po MRI ; w związku z tym nieetyczne było zwracanie się do uczestników badania o kontynuowanie otrzymywania placebo po osiągnięciu wyniku konwersji na stwardnienie rozsiane. Z tego powodu udział w tej próbie zaplanowano na 24 miesiące lub gdy uczestnicy osiągnęli wynik konwersji na stwardnienie rozsiane. W okresie próbnym (od listopada 2008 r. Do grudnia 2014 r.), Kryteria McDonalda z 2010 r. Dotyczące stwardnienia rozsianego zostały ogólnie zaakceptowane, co oznaczałoby, że niektórzy uczestnicy tego badania mieli stwardnienie rozsiane podczas wstępnej prezentacji. Jednak w obecnym badaniu wpływ leczenia minocykliną został zachowany u uczestników, którzy retrospektywnie spełnili kryteria z 2010 r. (Ryc. S1 w dodatku uzupełniającym).
Mały rozmiar próby był ograniczeniem naszej próby. Mogło to wyjaśnić brak równowagi w proporcji uczestników, u których wystąpił objaw w rdzeniu kręgowym i którzy mieli więcej niż jedną poprawczą zmianę w linii podstawowej. Jednak wpływ minocykliny na opóźnianie konwersji z klinicznie izolowanego zespołu na stwardnienie rozsiane pozostawał znaczny po dostosowaniu do liczby nasilających się zmian w punkcie wyjściowym i do wystąpienia objawów w rdzeniu kręgowym. Analizy wrażliwości dały podobne oszacowania efektu leczenia. Mała liczebność próby, niezdolność do zapisania się na planowane 154 uczestników oraz cenzurowanie danych dla 32 uczestników (22,5%) ograniczyło moc po 24 miesiącach. Chociaż zdarzenia niepożądane i wycofania z badania były częstsze wśród uczestników grupy minocyklin niż w grupie placebo, uczestnicy grupy placebo byli bardziej skłonni do osiągnięcia wyniku konwersji na stwardnienie rozsiane i tym samym mieli mniej skanów MRI w czasie . Brak skanów MRI dla 36,6% uczestników po 3 miesiącu mógł wprowadzić uprzedzenia do analizy wyników MRI.
Podsumowując, badanie to wykazało, że ryzyko konwersji z klinicznie izolowanego zespołu na stwardnienie rozsiane po 6 miesiącach było istotnie niższe przy stosowaniu minocykliny niż placebo w obu nieskorygowanych i dostosowanych analizach. Ta próba spotkała się z wcześniej określonym wynikiem bezwzględnej różnicy wynoszącej 25 punktów procentowych w ryzyku konwersji na stwardnienie rozsiane w nieskorygowanej analizie i chociaż różnica ryzyka była mniejsza po skorygowaniu o wyjściową nierównowagę, różnice pozostały znaczące i wszystkie wyniki MRI przy 6 miesięcy uprzywilejowanej minocykliny nad placebo Różnice między grupami w wynikach nie utrzymywały się przez 24 miesiące. Wyniki te wymagają potwierdzenia w dodatkowych próbach.
[hasła pokrewne: tofama, przychodnia aon rembertów, biały pałac niesięcin ]