Genetyczne przyczyny wad nerek w zespole DiGeorge cd

Delecja między LCR22 C i D definiuje najmniejszy obszar pokrywania się wrodzonej choroby nerek u pacjentów z delecjami 22q11.2. Poszukując rzadkich zmian liczby kopii w grupie odkrywców 1752 pacjentów z wrodzonymi wadami nerek i dróg moczowych, zidentyfikowaliśmy delecje w locus chromosomu 22q11.2 u 11 pacjentów (0,6%) i 3 z 22094 osób kontrolnych ( 0,01%, iloraz szans dla pacjentów w porównaniu do kontroli, 46,4; P = 9,7 × 10-11). Analiza wartości granicznych wskazała, że wszystkie delecje u 11 pacjentów nakładających się na wspólną delecję pomiędzy pacjentami z LCR22 A i D: 2 miały klasyczną delecję DNA między A i D, pacjent miał mniejszą delecję (ograniczony przez B i D), a 8 pacjentów miało najmniejszą delecję między C i D (Tabela i Rysunek oraz Tabela
Spośród 11 pacjentów 9 miało agenezję nerek lub hipodysplazję, a 2 miało wyizolowany fenotyp moczowodu, a wyniki wskazują, że locus 22q11.2 między LCR22 C i D ma kluczowe znaczenie dla ludzkiej nephrogenezy i jest prawdopodobnie swoisty dla agenezji lub hipodysplazji nerek (w 9 765 pacjentów [1,2%]). W badaniu replikacji z dodatkowymi 328 pacjentami z agenezją nerek lub hipodysplazją, zidentyfikowaliśmy 3 (0,9%) z delecjami 22q11.2, dla łącznie 14 pacjentów z tymi delecjami (Tabela i Figura 1). Łącznie zidentyfikowaliśmy delecje w tym locus u 12 z 1093 pacjentów (1,1%) z agenezją nerek lub hipodysplazją, w porównaniu z 3 z 22094 kontroli (iloraz szans, 81,5, P = 4,5 x 10-14), co implikuje delecje w locus związane z zespołem DiGeorge a jako drugie najczęstsze zaburzenie genetyczne nerek i dróg moczowych po mikrodelecji 17q12 związanej z torbielami nerek i zespołem cukrzycowym (tabela S2 w dodatku uzupełniającym) .19,27
Spośród 14 pacjentów z delecją 22q11.2, P1, P2 i replikacja Pacjent (RP1) wykazywali najczęstszą delecję między LCR22 A i D; w Pacjentce P2 delecja została odziedziczona po matce, u której nie zdiagnozowano klinicznego rozpoznania zespołu DiGeorge. U wszystkich pacjentów diagnostyka molekularna poprzedzała diagnozę kliniczną zespołu DiGeorge (w którym obserwowano niektóre, ale nie wszystkie cechy tego zespołu) i miała bezpośredni wpływ na leczenie pacjenta. U pacjentów z delecjami między LCR22 B i D oraz C i D dodatkowe defekty dróg moczowych składały się z odpływu pęcherzowo-moczowodowego u 6 pacjentów i spodziectwa u pacjenta. Defekty zewnątrznerkowe były rzadkie i łagodne u pacjentów z delecjami między LCR22 B i D oraz C i D. Delecję między LCR22 C i D, która została zidentyfikowana u P10 Pacjenta obserwowano również u rodzeństwa, u którego wystąpiła agenezja lewej nerki i niezstąpione jądro .
Analiza punktów przerwania w wariacji liczby kopii, która była oparta na danych z macierzy SNP, lokalizowała krytyczny region dla fenotypu związanego z wrodzonymi wadami nerek i układu moczowego z locus o wielkości około 370 kb, który zawiera dziewięć genów (Figura i Tabela). Region ten wykluczył gen kodujący T-box (TBX1), białko, które nie ulega ekspresji w mysiej nerce zarodkowej, 28 więc myszy pozbawione Tbx1 mają normalną wczesną nephrogenezę (ryc.
[więcej w: ibufen dawkowanie, nexa zamość, hydroxyzinum ulotka ]