Długoterminowe wyniki stentowania tętnic szyjnych kontra endarterektomia u pacjentów wysokiego ryzyka ad 5

Spośród tych zgonów, dwie osoby w grupie stentów i trzy w grupie endarterektomii wystąpiły po roku. Nie stwierdzono różnic w przyczynach zgonu między obiema grupami. Łącznie wystąpiło 15 udarów w każdej z dwóch grup po 3 latach (skumulowana częstość, 9,0%). Obejmowały one 11 jednostronnych uderzeń w grupie stentowania i 9 w grupie endarterektomii, z których odpowiednio 4 i wystąpiły między a 3 rokiem życia (ryc. 2C). Wykresy Kaplana-Meiera wolne od udaru w ciągu 30 dni i uwolnienia od udaru po jednej stronie od 31 dni do 3 lat w zasadzie pokrywały się w okresie obserwacji (ryc. 1C).
Rycina 3. Rycina 3. Kaplan-Meier szacuje, że nie ma potrzeby rewaskularyzacji naczyń krwionośnych (TVR), według grupy leczenia. Ogółem 97,0% pacjentów w grupie stosującej stentowanie i 92,9% w grupie endarterektomii było wolne od TVR po 3 latach. Wartość P obliczono za pomocą testu log-rank. I słupki wskazują 95% przedziały ufności. Pokazana jest tylko część osi y.
Rewaskularyzacja naczyń docelowych była rzadka w obu grupach (Tabela i Figura 3). Rewaskularyzacja obejmowała głównie leczenie przezskórne, przy czym tylko jedna pacjentka w każdej grupie przechodziła endarterektomię tętnicy szyjnej.
Analiza podgrup naszych danych była problematyczna, biorąc pod uwagę niewielką liczbę pacjentów i fakt, że takie analizy nie zostały wcześniej sprecyzowane. Na przykład tylko 32 pacjentów w grupie stentowania i 33 w grupie endarterektomii było starsze niż 80 lat. Randomizacja przypisania leczenia została rozwarstwiona w zależności od tego, czy pacjent miał chorobę objawową czy bezobjawową. W grupie stentowania było 117 bezobjawowych pacjentów i 120 w grupie endarterektomii. Wśród tych pacjentów, jak ustalono w analizach post hoc, wskaźniki udaru mózgu po 3 latach wynosiły 10,3% (12 z 117 pacjentów) w grupie stosującej stentowanie i 9,2% (11 z 120 pacjentów) w grupie endarterektomii, podczas gdy ogólny odsetek złożony punkt końcowy wynosił odpowiednio 21,4% (25 z 117 pacjentów) i 29,2% (35 z 120 pacjentów). Dla porównania w grupie stentowania było tylko 50 pacjentów, a w grupie endarterektomicznej 46 osób, wśród których wskaźnik udaru wyniósł 6,0% (3 z 50 pacjentów) i 8,7% (4 z 46 pacjentów) oraz odsetek złożony punkt końcowy wynosił odpowiednio 32,0% (16 z 50 pacjentów) i 21,7% (10 z 46 pacjentów).
Dyskusja
Przedstawiono wyniki długoterminowych badań dla pacjentów z wysokim ryzykiem chirurgicznym, u których wykonano chirurgiczną lub przezskórną rewaskularyzację tętnic szyjnych. Ta populacja została wybrana z powodu chęci opracowania mniej inwazyjnego, ale skutecznego leczenia dla pacjentów z wysokim ryzykiem chirurgicznym, którzy odpowiadają za jedną trzecią pacjentów poddawanych endarterektomii tętnicy szyjnej.11 Nie mogliśmy wykazać istotnej różnicy między chronionymi stentowaniem tętnic szyjnych. i endarterektomia tętnicy szyjnej w odniesieniu do ryzyka udaru lub innych poważnych zdarzeń niepożądanych u naszych pacjentów wysokiego ryzyka po 3 latach. Nie znaleźliśmy również dowodów zwiększonego ryzyka powtórnej rewaskularyzacji w ciągu 3 lat po leczeniu.
Nasze dane dotyczą pacjentów z wysokim ryzykiem chirurgicznym i nie dają wglądu w wyniki leczenia zwężenia tętnic szyjnych u pacjentów z niskim lub umiarkowanym ryzykiem
[patrz też: gumisiowe przedszkole, dominik forszt, structum 500 mg cena ]