Bezpieczeństwo i aktywność przeciwciała anty-PD-L1 u pacjentów z zaawansowanym rakiem AD 9

Mediana zajętości receptora wynosiła ponad 65% w przypadku badanych dawek. Chociaż badania te dostarczają bezpośredniej oceny i dowodu na docelowe zaangażowanie u pacjentów otrzymujących przeciwciała anty-PD-L1, zależności między zajętością receptora we krwi obwodowej a mikrośrodowiskiem nowotworu pozostają słabo poznane. Główną implikacją klinicznej aktywności blokowania punktu kontrolnego jest to, że generowane są znaczące endogenne odpowiedzi immunologiczne na antygeny nowotworowe, i te odpowiedzi mogą być wykorzystane terapeutycznie do pośredniczenia w klinicznej regresji guza przy hamowaniu punktu kontrolnego. Wyłaniającą się koncepcją immunologii nowotworów jest to, że hamujące ligandy, takie jak PD-L1, są indukowane w odpowiedzi na atak immunologiczny, mechanizm określany jako oporność adaptacyjna.22,32 Ten potencjalny mechanizm oporności immunologicznej przez nowotwory sugeruje, że terapia ukierunkowana na blokowanie interakcji między PD. i PD-L1 mogą synergizować z innymi terapiami, które zwiększają endogenną odporność przeciwnowotworową. 34,33 Dłuższa obserwacja potwierdzi, czy pacjenci nadal mają kontrolę guza po zaprzestaniu blokowania ścieżki między PD-1 i PD-L1. Taka kontrola nowotworu mogłaby odzwierciedlać trwałą odpowiedź immunologiczną przeciwnowotworową i generowanie skutecznej pamięci immunologicznej, aby umożliwić utrzymywanie kontroli wzrostu nowotworu.
Nie odnotowano jednoczesnych badań klinicznych przeciwciał blokujących receptor immunoregulacyjny i jeden z jego pokrewnych ligandów. Nasze badanie i towarzyszące badanie przeprowadzone przez Topaliana i wsp. 34, teraz opisane w Journal, pokazują niezwykłe podobieństwa między wzorami aktywności klinicznej obserwowanymi w przypadku przeciwciał anty-PD-L1 i anty-PD-1, które potwierdzają rolę tej ścieżki. w odporności na nowotwory i wspierają pogląd, że może być celem interwencji terapeutycznej. Jednak interakcje molekularne potencjalnie blokowane przez te dwa przeciwciała nie są identyczne. Przeciwciało anty-PD-1 blokuje interakcje między PD-1 i jego ligandami, PD-L1 i PD-L2, podczas gdy przeciwciało anty-PD-L1 blokuje interakcje między PD-L1 i zarówno PD-1 jak i CD80; wykazano również, że ta druga interakcja obniża modulację odpowiedzi komórek T in vitro i in vivo.35-39 Chociaż czynniki nie były bezpośrednio porównywane w randomizowanym badaniu, częstość obiektywnych odpowiedzi dla przeciwciała anty-PD-L1 wydaje się być być nieco niższe niż obserwowane dla przeciwciała anty-PD-1 w początkowych próbach. Znaczenie tych odkryć pozostaje do zdefiniowania. Klinicznie odpowiednia dawka anty-PD-L1 będzie wymagać dalszej definicji w przyszłych testach, w tym dodatkowych próbach zróżnicowania dawki fazy 2.
Nasze odkrycia pokazują, że blokowana przez przeciwciała blokada PD-L1 wywoływała trwałą regresję guza (odsetek obiektywnych odpowiedzi od 6 do 17%) i przedłużoną stabilizację choroby (częstość od 12 do 41% po 24 tygodniach) u pacjentów z wybranymi zaawansowanymi nowotworami, w tym niedrobnokomórkowy rak płuca, nowotwór, który nie został uznany za reagujący na immunoterapię Te wyniki potwierdzają ścieżkę między PD-1 i PD-L1 jako ważnym celem interwencji terapeutycznej u niektórych pacjentów z rakiem. Potrzebne są dodatkowe badania, aby określić, którzy pacjenci mogą mieć odpowiedź, określić odpowiednią dawkę kliniczną i określić spektrum nowotworów, w których celowanie w ten szlak będzie miało działanie przeciwnowotworowe.
[przypisy: nexa zamość, rolko konojady, biały pałac niesięcin ]