Bezpieczeństwo i aktywność przeciwciała anty-PD-L1 u pacjentów z zaawansowanym rakiem AD 7

Obiektywne odpowiedzi (potwierdzone pełne lub częściowe odpowiedzi) zaobserwowano u pacjentów z czerniakiem, niedrobnokomórkowym rakiem płuc, rakiem nerkowokomórkowym i rakiem jajnika (Tabela 2, Figura i Figura 2 i Fig. S1 w Dodatkowym Dodatku ), a wiele obiektywnych odpowiedzi było trwałych. Czterech dodatkowych pacjentów miało utrzymujące się zmniejszenie docelowych zmian w obecności nowych zmian (zgodnie z immunologicznym wzorem odpowiedzi27). Jednakże, w celu obliczenia odsetka odpowiedzi, tych pacjentów nie zakwalifikowano jako mających odpowiedź. Odpowiedzi przeciwnowotworowe lub przedłużona stabilna choroba obserwowano u pacjentów, którzy przeszli wiele wcześniejszych terapii. Obiektywne reakcje obserwowano nawet u pacjentów z rozległym ciężarem choroby z przerzutami. Do tej pory nie było obiektywnych odpowiedzi u pacjentów z rakiem okrężnicy lub trzustki. U pacjentów z czerniakiem wystąpiło dziewięć obiektywnych odpowiedzi u 52 pacjentów otrzymujących dawki mg, 3 mg i 10 mg na kilogram, przy odsetku odpowiedzi odpowiednio 6%, 29% i 19% (tabela 2). Trzech pacjentów z czerniakiem osiągnęło pełną odpowiedź. Wszystkich 9 pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź, rozpoczęło leczenie co najmniej rok przed analizą danych, a wśród tych pacjentów 5 miało obiektywną odpowiedź trwającą co najmniej rok. Ponadto 14 z 52 pacjentów z czerniakiem (27%) miało stabilną chorobę trwającą co najmniej 24 tygodnie.
U pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca wystąpiło pięć obiektywnych odpowiedzi (u czterech pacjentów z podtypem niespecyficznym i jednym z płaskim podtypem) w dawkach 3 mg i 10 mg na kilogram, przy odsetku odpowiedzi 8% i 16 %, odpowiednio. Wszystkich pięciu pacjentów z obiektywną odpowiedzią rozpoczęło leczenie co najmniej 24 tygodnie przed analizą danych, a spośród tych trzech odpowiedzi trwały co najmniej 24 tygodnie. Sześciu dodatkowych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc miało stabilną chorobę trwającą co najmniej 24 tygodnie.
U pacjentów z rakiem jajników z 17 (6%) miał częściową odpowiedź, a 3 (18%) miało stabilną chorobę trwającą co najmniej 24 tygodnie, wszystkie w dawce 10 mg.
U pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym 2 z 17 (12%) miało obiektywną odpowiedź, wszystkie w dawce 10 mg na kilogram, z odpowiedziami trwającymi 4 i 17 miesięcy. Siedmiu dodatkowych pacjentów z rakiem nerki (41%) miało stabilną chorobę trwającą co najmniej 24 tygodnie.
Farmakokinetyka i farmakodynamika
Stężenie przeciwciał anty-PD-L1 w surowicy wzrastało w zależności od dawki od do 10 mg na kilogram u 131 pacjentów, u których oceniano. Średni geometryczny obszar pod krzywą (0 do 14 dni) dla dawek mg, 3 mg i 10 mg na kilogram wynosił odpowiednio 2210, 7750 i 36,620 .g na mililitr na godzinę (współczynnik zmienności, 34 do 59% )
[hasła pokrewne: pentaxim ulotka, nexa zamość, structum 500 mg cena ]