Bezpieczeństwo i aktywność przeciwciała anty-PD-L1 u pacjentów z zaawansowanym rakiem AD 5

Wśród leczonych pacjentów 86% otrzymało wcześniej chemioterapię, a 28% otrzymało immunologiczną lub biologiczną terapię. Poprzednie terapie według typu nowotworu obejmowały immunoterapię (w 56%) i inhibitory BRAF (w 9%) u pacjentów z czerniakiem; chemoterapia na bazie platyny (95%) i inhibitory kinazy tyrozynowej (41%) u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc; i nefrektomia (94%), terapia antyangiogenna (82%) i immunoterapia (41%) u pacjentów z rakiem nerki (Tabela S1B w dodatkowym dodatku). Bezpieczeństwo
Maksymalna tolerowana dawka nie została osiągnięta. Mediana czasu trwania terapii wynosiła 12 tygodni (zakres od 2 do 111 tygodni) (tabela S2A w dodatkowym dodatku). Względną intensywność dawki wynoszącą co najmniej 90% osiągnięto u 86% pacjentów. Spośród 207 pacjentów 23 (11%) przerwało leczenie z powodu niepożądanego zdarzenia; z tych wydarzeń 12 (6%) zostało uznanych przez badaczy za związane z leczeniem (tabele S2B i S3A w dodatkowym dodatku).
Zdarzenia niepożądane o dowolnym stopniu odnotowano u 188 z 207 pacjentów (91%) (tabela S3A w dodatkowym dodatku). Badane zdarzenia niepożądane związane z leczeniem odnotowano u 126 z 207 pacjentów (61%) (tabele S3A i S3B w dodatkowym dodatku). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi z lekiem były: zmęczenie, reakcje związane z infuzją, biegunka, bóle stawów, wysypka, nudności, świąd i ból głowy. Większość zdarzeń była niska, a związane z leczeniem zdarzenia 3 lub 4 stopnia odnotowano w 19 z 207 (9%). Spektrum, częstość i nasilenie zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem były podobne w zakresie dawek, z wyjątkiem reakcji związanych z infuzją.
Tabela 1. Tabela 1. Zdarzenia niepożądane o szczególnym znaczeniu u 207 pacjentów przyjmujących przeciwciała anty-PD-L1. Związane z narkotykami działania niepożądane o szczególnym znaczeniu, z potencjalnymi przyczynami immunologicznymi, obserwowano u 81 z 207 pacjentów (39%) i obejmowały wysypkę, niedoczynność tarczycy, zapalenie wątroby i jeden przypadek sarkoidozy, zapalenia wnętrza gałki ocznej, cukrzycy i miastenii ciężkiej (Tabela i Tabele S3B i S4 w Dodatku Uzupełniającym). Te działania niepożądane dotyczyły głównie stopnia 1. lub 2. i były leczone z przerwaniem leczenia lub przerwaniem leczenia. Dziewięciu pacjentów leczono glukokortykoidami w celu leczenia zdarzeń niepożądanych, z poprawą lub ustąpieniem zdarzeń u wszystkich pacjentów. Ponadto 4 z 9 pacjentów utrzymywało kontrolę choroby pomimo leczenia glikokortykosteroidami. Skutki uboczne w obrębie układu hormonalnego (np. Niedoczynność tarczycy i niewydolność kory nadnerczy) były leczone za pomocą terapii zastępczej, a pacjenci ponownie rozpoczęli leczenie przeciwciałem anty-PD-L1 według uznania lekarza prowadzącego.
Reakcje związane z infuzją obserwowano u 21 z 207 pacjentów (10%), głównie w dawce 10 mg na kilogram
[przypisy: ibufen dawkowanie, udar pnia mózgu rokowania, structum 500 mg cena ]