Śmiertelność i choroby sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 1 i 2 ad 5

Odpowiednia bezwzględna zmiana w całkowitej śmiertelności wśród dopasowanych kontroli wyniosła -133,7 zgonów (95% CI, -145.2 do -124,1) na 10 000 osobo-lat, przy względnej redukcji częstości zdarzeń o 31% (współczynnik ryzyka, 0,69; % CI, 0,68 do 0,70). Spadek umieralności z wszystkich przyczyn był o 13% większy wśród osób z grupy kontrolnej niż u pacjentów z cukrzycą typu 2 (współczynnik ryzyka, 0,87, 95% CI, 0,85 do 0,89, P <0,001). W odniesieniu do zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych bezwzględna zmiana wśród pacjentów z cukrzycą typu wyniosła -26,0 przypadków (95% CI, -42,6 do -9,4) na 10 000 osobolat (rys. 1B i tabela S6 w dodatkowym dodatku). Względne zmniejszenie częstości występowania wynosiło 42% (współczynnik ryzyka, 0,58; 95% CI, 0,50 do 0,68) wśród pacjentów z cukrzycą typu i 38% (współczynnik ryzyka, 0,62, 95% CI, 0,53 do 0,72) wśród kontroli. Wystąpiła nieistotna różnica między pacjentami z cukrzycą typu a grupą kontrolną dla tego wyniku (współczynnik ryzyka, 1,06, 95% CI, 0,89 do 1,26, P = 0,53) (Tabela 3).
Zmiana częstości zgonów z powodu chorób układu krążenia wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 wyniosła -110,0 przypadków (95% CI, -128,9 do -91,1) na 10 000 osobolat (rys. 2B i tabela S7 w dodatkowym dodatku). Odpowiednia redukcja częstości zdarzeń wynosiła 46% (współczynnik ryzyka, 0,54, 95% CI, 0,52 do 0,55). Zmniejszenie o 6% zgonu z powodu chorób układu krążenia wśród osób z grupy kontrolnej było mniejsze niż wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 (współczynnik ryzyka 0,94; 95% CI, 0,90 do 0,98; P = 0,004) (tabela 3).
Wyniki dotyczące śmierci z powodu choroby niedokrwiennej serca były zasadniczo podobne do śmierci z powodu choroby sercowo-naczyniowej. Bezwzględna zmiana wyniosła -21.7 zgonów (95% CI, -37,1 do -6,4) na 10 000 osobolat u pacjentów z cukrzycą typu i -91,9 zgonów (95% CI, -88,9 do -75,0) na 10 000 osobolat wśród pacjenci z cukrzycą typu 2 (ryc. 1C i ryc. 2C). Wystąpiła nieistotna różnica między pacjentami z cukrzycą typu a grupą kontrolną prowadzącą do tego wyniku (współczynnik ryzyka 0,97; p = 0,74) i 6% większa redukcja zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca w grupie kontrolnej niż wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 (współczynnik ryzyka dla pacjentów z cukrzycą typu 2 vs. kontrole, 0,94; P = 0,009) (Tabela 3).
Hospitalizacje
W odniesieniu do hospitalizacji z powodu chorób sercowo-naczyniowych zmniejszenie częstości zdarzeń wyniosło 36% wśród pacjentów z cukrzycą typu (współczynnik ryzyka, 0,64; 95% CI, 0,56 do 0,72) i 44% wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 (współczynnik ryzyka, 0,56 ; 95% CI, 0,54 do 0,57) (rysunki 1D i rysunek 2D oraz tabele S8 i S9 w dodatkowym dodatku). Obserwowano większy spadek hospitalizacji z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z cukrzycą niż typu kontrolnego (Tabela 3). Ustalenia dotyczące hospitalizacji z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego, choroby niedokrwiennej serca i udaru były zasadniczo podobne (Tabela 3 oraz Rys. S1 i
Nie zaobserwowano istotnego zmniejszenia częstości hospitalizacji z powodu niewydolności serca u pacjentów z cukrzycą typu lub grupą kontrolną (Tabela 3). Dla kontrastu obserwowaliśmy 29% zmniejszenie hospitalizacji z powodu niewydolności serca u pacjentów z cukrzycą typu 2 (współczynnik ryzyka 0,71; 95% CI, 0,69 do 0,73)
[hasła pokrewne: ibufen dawkowanie, nexa zamość, tofama ]