Skuteczność rekombinowanej szczepionki przeciw grypie u dorosłych w wieku 50 lat lub starszych czesc 4

Immunogenność przeciwciał hamujących HA została opisana i pokazana na ryc. S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Bezpieczeństwo
Raporty z lokalnej i układowej reaktogenności były pozyskiwane z wykorzystaniem urządzeń pamięciowych (np. Kart pamiętnikowych) w ciągu tygodnia po szczepieniu. Populacje reaktywności zdefiniowano jako uczestników, którzy nie mieli brakujących danych w żadnej z trzech kategorii zgłaszanych zgłoszeń reakcji miejscowych, układowych lub temperaturowych. Wszystkie niezamówione zdarzenia niepożądane rejestrowano przez 28 dni, a poważne lub leczone lekami działania niepożądane rejestrowano przez okres do 6 miesięcy po szczepieniu; ostatni kontakt z uczestnikiem wystąpił 22 maja 2015 r.
Analiza statystyczna
Wielkość próbki potrzebna do zapewnienia 80% mocy, aby wykazać nie mniejszą względną skuteczność szczepionki, wynosiła 4257 uczestników na grupę leczoną, przy założeniu, że częstość ataków grypy wyniosła 1,6% w grupie RIV4 i 2,0% w grupie IIV4.15 Te założenia zostały oparte na próbach. porównanie trójwartościowej, rekombinowanej szczepionki przeciw grypie (RIV3) z trójwalentną, inaktywowaną szczepionką przeciw grypie (IIV3), w szczególności przeciwko A / H3N2.1,66,17 Niekorzystność byłaby zawarta, gdyby dolna granica 95% przedziału ufności dla względnej skuteczności szczepionki była większa niż -20%. Łącznie 9000 uczestników (około 4500 na grupę leczoną) dopuściło od 4 do 5% straty do obserwacji. Dane dotyczące uczestników, którzy stracili czas obserwacji, zostały ocenzurowane podczas ostatniego kontaktu próbnego. Z góry określone kryterium wyższości RIV4 wymagało niższej granicy 95% przedziału ufności dla względnej skuteczności szczepionki większej niż 9%, podobnej do kryterium z poprzedniej próby rejestracji inaktywowanej szczepionki przeciw grypie 18.
Skuteczność RIV4 względem IIV4 obliczono jako 100 x (1-RR), gdzie RR to stosunek (względne ryzyko) częstości ataków grypy w obu grupach, bez względu na moment wystąpienia grypy. Przedział ufności został obliczony za pomocą metody punktacji Farringtona-Manna dla proporcji dwumianowych.19
W przypadku współzawodnictwa z FDA, pierwotna analiza obejmowała zmodyfikowaną populację obejmującą cały protokół, obejmującą wszystkich uczestników, którzy otrzymali szczepionkę próbną i dostarczyła dane dotyczące skuteczności co najmniej 14 dni później bez większych odchyleń protokołu. Analiza post hoc zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć, obejmowała wszystkich losowo przydzielonych uczestników, którzy otrzymali próbną szczepionkę i dostarczyła dane dotyczące skuteczności po upływie co najmniej 14 dni. Zarówno pod względem skuteczności, jak i bezpieczeństwa zmodyfikowana populacja na jeden protokół była oceniana zgodnie z otrzymaną szczepionką, niezależnie od przypisania leczenia; w celu oceny spójności wyników dokonano przeglądu kluczowych punktów końcowych w odniesieniu do wcześniej określonych podgrup wieku (od 50 do 64 lat w porównaniu do .65 lat), płci, rasy i grupy etnicznej oraz zakażenia wirusem grypy typu A lub B.
Model proporcjonalnego hazardu Coxa i test log-rank dla istotności wykorzystano do obliczenia współczynników hazardu dla rozwoju grypy. Badanie nie było w stanie wyciągnąć niezależnych wniosków w zależności od podgrup; nie wykonano korekty dla krotności.20 Analizy reaktogenności skorygowano dla wielokrotnych porównań za pomocą korekty Bonferroniego.21 Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 lub wyższa (SAS Institute).
Wyniki
Uczestnicy
Rysunek 1
[hasła pokrewne: rolko konojady, gumisiowe przedszkole, apteka dyżurna stalowa wola ]