Skuteczność rekombinowanej szczepionki przeciw grypie u dorosłych w wieku 50 lat lub starszych ad 6

CI oznacza przedział ufności. Rysunek 3. Rycina 3. Względna skuteczność szczepionki w różnych podgrupach populacji. Ryzyko względne to odsetek uczestników z udokumentowaną grypą w grupie RIV4 (współczynnik ataku RIV4) podzielony przez procent uczestników z udokumentowaną grypą w grupie IIV4 ( Współczynnik ataków IIV4). Względna skuteczność szczepionki została obliczona jako 100 × (1-względne ryzyko). RT-PCR oznacza reakcję łańcuchową polimerazy z odwrotną transkryptazą. Kwadraty reprezentują punktową ocenę efektu leczenia.
Pierwotny punkt końcowy skuteczności potwierdzono u 96 z 4303 biorców RIV4 (2,2%) oraz u 138 spośród 4301 pacjentów otrzymujących IIV4 (3,2%); w związku z tym w zmodyfikowanej populacji na podstawie protokołu prawdopodobieństwo wystąpienia choroby podobnej do grypy było o 30% niższe w przypadku RIV4 niż w przypadku IIV4 (95% przedział ufności [CI], 10 do 47; P = 0,006). W analizie skuteczności post hoc obejmującej zmodyfikowaną populację zamiana w leczeniu częstość ataków 2,2% (96 przypadków wśród 4427 uczestników) i 3,1% (138 przypadków wśród 4428 uczestników) dała zasadniczo taką samą względną skuteczność szczepionki wynoszącą 30% (95%). % CI, 10 do 47). Dolna granica dwustronnego 95% przedziału ufności 10% spełniała zarówno podstawowe kryterium nieinności, jak i wcześniej określone kryterium wyższości eksploracyjnej. Skumulowana częstość potwierdzonej RT-PCR choroby grypopodobnej wykazała znaczącą skuteczność RIV4 w stosunku do IIV4 w całym sezonie grypy (współczynnik ryzyka 0,69; 95% CI, 0,53 do 0,90; P = 0,006) (ryc. 2A). Analizy post hoc względnej skuteczności szczepionki przeciw każdemu typowi grypy wykazały względną skuteczność szczepionki RIV4 przeciwko grypie A 36% (95% CI, 14 do 53) (współczynnik ryzyka, 0,64; 95% CI, 0,48 do 0,86; P = 0,003 ), ale nie ma różnicy między szczepionkami w odniesieniu do względnej skuteczności szczepionki przeciw grypie B (Figura 2B i Figura 3).
W hodowlach wirusów wymazów z nosogardzieli zawierających RT-PCR uzyskano mniej pozytywnych próbek, ale wyższą względną skuteczność szczepionki RIV4, niż hodowle tych samych próbek, które wcześniej okazały się pozytywne w RT-PCR: 43% (95% CI, 21 do 59) dla wszystkich szczepów, 44% (95% CI, 22 do 61) dla typu A i 25% (95% CI, -121 do 75) dla typu B (Figura 3). Ogólnie rzecz biorąc, szacunki punktowe względnej skuteczności szczepionki RIV4 były konsekwentnie pozytywne w podgrupach wiekowych, definicjach choroby klinicznej i metodach potwierdzania laboratoryjnego (Ryc. 3). Immunogenność wynikająca z 614 uczestników podgrupy immunogenności wykazała również wyższą odpowiedź przeciwciał na A / H3N2 u biorców RIV4 (patrz Fig.
Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Najczęstsze niezorganizowane niepożądane zdarzenia niepożądane w dniach od 0 do 28. W ciągu 6 miesięcy po szczepieniu, 145 biorców RIV4 (3,4%) i 132 pacjentów otrzymujących IIV4 (3,0%) miało co najmniej jedno poważne zdarzenie niepożądane. Wszystkie były wydarzeniami częstymi wśród osób starszych, a zespół badawczy nie uważał ich za związanych ze szczepionką próbną (patrz Tabela Jeden biorca RIV4 i 3 pacjentów otrzymujących IIV4 zgłosiło hospitalizację z powodu udokumentowanej grypy A; żaden z tych pacjentów nie dostarczył wymazów z nosogardła do analizy skuteczności. Śmierć, oceniona przez badaczy, którzy nie byli świadomi przypisań szczepionek jako niezwiązanych ze szczepionką lub powikłaniami grypy, wystąpiła u 8 biorców RIV4 i 12 pacjentów otrzymujących IIV4
[hasła pokrewne: ibufen dawkowanie, biosteron cena, rupafin ulotka ]